Генконсульство России в Салониках
Генконсульство/ О Генконсульстве

О Генконсульстве

Αλεξάντρ Πετρόβιτς Στσερμπακόβ

Γεννήθηκε στις 13 Μαΐου του 1955 στην Μόσχα.

Το 1981 αποφοίτησε από το Κρατικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων της Μόσχας (MGIMO) του ΥΠΕΞ της Ρωσίας.

Ξεκίνησε τη διπλωματική του υπηρεσία το 1981.

Σταδιοδρομία:

1981-2004 – υπηρεσία στις Αρχές Εξωτερικού και τις κεντρικές υπηρεσίες του ΥΠΕΞ της Ρωσίας, Μόσχα.

2004-2010 – Πρεσβεία της Ρωσίας στην Λευκωσία, Κύπρος. Πρεσβευτής-Σύμβουλος.

2011-2012 – Προϊστάμενος τμήματος Ελλάδας και Κύπρου της 4ης Ευρωπαϊκής Διεύθυνσης (διμερείς σχέσεις με την Ελλάδα και την Κύπρο, το Κυπριακό), ΥΠΕΞ, Μόσχα.

2012-2016 – Αναπληρωτής Διευθυντής της 4ης Ευρωπαϊκής Διεύθυνσης (διμερείς σχέσεις με τις χώρες των Βαλκανίων), ΥΠΕΞ, Μόσχα.

Από τον Νοέμβριο του 2016 – Γενικός Πρόξενος της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Διπλωματικός βαθμός: Πληρεξούσιος Υπουργός Β`.

Ξένες γλώσσες: αγγλικά, ελληνικά.

Александр Петрович Щербаков

Родился 13 мая 1955 г. в Москве.

В 1981 г. окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД России.

Поступил на дипломатическую службу в 1981 г.

Карьера:

1981-2004 – работа в центральном аппарате МИД России и за рубежом.

2004-2010 – Посольство России в Никосии, Кипр. Советник-посланник.

2011-2012 – Начальник отдела Греции и Кипра (двусторонние отношения с Грецией и Кипром, кипрское урегулирование) в Четвертом Европейском департаменте МИД России.

2012-2016 - Заместитель директора Четвертого Европейского департамента (двусторонние отношения с балканскими странами) МИД России.

С ноября 2016 года – Генеральный консул Российской Федерации в г. Салоники, Греческая Республика.

Дипломатический ранг: Чрезвычайный и Полномочный Посланник второго класса.

Иностранные языки: английский, греческий.

Генеральное консульство Российской Федерации в г. Салоники находится по адресу: Греция, 54624, г. Салоники, Центральный район, ул. Димосфенус, д. 5.


Здание Генконсульства России в Салониках

Контактные телефоны: +30 2310 25 72 01, +30 2310 25 76 66

Телефон экстренной связи: +30 6974 750 583

Факс: +30 2310 25 72 02

e-mail: saloniki@dks.ru


Генконсульство на интерактивной карте Салоник:Просмотреть Consulate General of Russia in Thessaloniki на карте большего размера

Консульское обслуживание российских граждан в Греции осуществляется по консульским округам. К компетенции Генерального Консульсва Российской Федерации в Салониках относится область Северной Греции, включающая следующие районы: Гревена, Драма, Иматия, Кавала, Касторья, Килкис, Козани, Ксанти, Пелла, Пиерия, Родопи, Салоники, Серрес, Флорина, Халкидики (за исключением Афонского полуострова), Эврос, а также острова Тасос и Самофракия.


Консульский округ Генерального консульства России в Салониках

Первое упоминание о Генеральном консульстве России в Салониках относится к 31 марта 1783 года, когда Екатериной II был подписан указ об учреждении должности Генерального консула Российской Империи в Салониках для содействия развитию торговли и защиты интересов подданных российской короны. Первым Генконсулом стал Пётр Ферриери, известный своими "добрыми качествами, способностями и знаниями в торговле".


Рисунок Малого герба Российской Империи. 1883 г. Государственный Эрмитаж. (Вилинбахов Г.В. Государственный герб России. 500 лет. СПб.: АО «Славия», 1997. - с. 134)

Рисунок Малого герба Российской Империи. 1883 г. Государственный Эрмитаж. (Вилинбахов Г.В. Государственный герб России. 500 лет. СПб.: АО «Славия», 1997. - с. 134)

Во времена Российской Империи пост Генерального Консула в Салониках занимали:

1783-1784 гг. - Ферриери П.А. (генконсул),
1784-1796 гг. - Мельников Денис (генконсул),
1796-1803 гг. - Массоль (вице-консул),
1804-1814 гг. - Грациани Р. (вице-консул),
1815-1818 гг. - Абот Г.Ф. (вице-консул),
1818-1825 гг. - Рубо де Понтеве И.И.,
1826-1827 гг. - Пьяцца (управляющий Австрийским консульством в Салониках, и.о. рос. консула),
1828-1829 гг. - период русско-турецкой войны,
1830-1861 гг. - А.Мустоксиди (консул),
1861-1869 гг. - Лаговский А.Е. (вице-консул, с 1865 г. - консул),
1869-1870 гг. - Мокеев Н.Д. (консул),
1871-1872 гг. - Леонтьев К.Н. (консул, видный писатель, публицист и философ),
1872-1874 гг. - Якубовский Н.Ф. (консул, похоронен в Русском на Афоне Свято-Пантелеимоновом монастыре),
1874-1876 гг. - Илларионов Н.А. (консул),
1876-1877 гг. - Юзефович Т.П. (консул),
1877-1878 гг. - период русско-турецкой войны,
1879-1880 гг. - Хитрово М.А. (генконсул),
1881-1885 гг. - Якобсон А.А. (генконсул, похоронен в Русском на Афоне Свято-Пантелеимоновом монастыре),
1886-1893 гг. - Ястребов И.С. (генконсул, похоронен на греческом кладбище в Салониках),
1894-1902 гг. - Илларионов Н.А. (генконсул),
1902-1905 гг. - Гирс А.А. (генконсул),
1905-1910 гг. - Демерик Н.Н. (генконсул),
1911-1913 гг. - Беляев А.К. (генконсул),
1914-1917 гг. - Каль В.Ф. (генконсул).Генеральное Консульство Российской Федерации в Салониках было открыто в январе 1997 года. Первым Генеральным консулом пост-советской России в Салониках стал Воронков Олег Константинович (январь 1997 г. - декабрь 1998 г.). В последствии этот пост занимали Бойко Виктор Александрович (декабрь 1998 г. - октябрь 2003 г.), Просвиркин Александр Львович (октябрь 2003 г. - сентябрь 2006 г.), Хаткевич Михаил Маратович (сентябрь 2006 г. - ноябрь 2009 г.), Попов Алексей Анатольевич (ноябрь 2009 г. – ноябрь 2016 г.). С ноября 2016 г. Генеральным консулом Российской Федерации в Салониках является Щербаков Александр Петрович.

Леонтьев Константин Николаевич

Леонтьев Константин Николаевич (1831 – 1891) – русский писатель, публицист, литературный критик, дипломат, врач. Поступил в азиатский департамент Министерства иностранных дел и 10 лет (1863 – 1873) прожил в Турции, занимая различные консульские должности (на о. Крите, в Адрианополе, Тульче, Янине, Зице и Салониках). Выйдя в отставку, провел более года на Афоне и затем вернулся в Россию, где жил большей частью в своей деревне. В 1880 году был помощником редактора "Варшавского Дневника", кн. Н. Голицына, потом был назначен цензором в Москву. Автор ряда повестей и очерков. Его повесть "Из жизни христиан в Турции" (1876) высоко оценил Лев Толстой. Известность приобрел статьями о практической политике и на культурно-исторические темы (сборник статей "Восток, Россия и славянство", 1885 - 1886), а также литературно-критическими этюдами ("О романах гр. Л. Н. Толстого. Анализ, стиль и веяние", 1890, об И. С. Тургеневе и др.). В конце жизни принял тайное пострижение с именем Климента, переехал в Сергиев посад, где и умер 12 ноября 1891 года.

Леонтьев, Константин Николаевич - «Русский биографический словарь» А. А. Половцова 1896 г. - по материалам сайта www.rulex.ru

Wikipedia: Леонтьев Константин Николаевич

knleontiev.narod.ru - сайт, посвященный жизни и творчеству Леонтьева К.Н.


Хитрово Михаил Александрович

Хитрово Михаил Александрович (1837 – 1896) – российский дипломат и поэт. С 1871 года – генеральный консул в Константинополе. В турецкую кампанию был руководителем дипломатической канцелярии при главнокомандующем действующей армией. Позже был генеральным консулом в Салониках, дипломатическим агентом и генеральным консулом в Болгарии и в Египте, посланником в Румынии, Португалии и Японии (1892 – 1896). Ему удалось образовать на Дальнем Востоке союз трех держав: России, Франции и Германии, которые вмешательством своим воспрепятствовали Японии после победы над Китаем утвердиться на материке. Вернувшись в Россию, выступил горячим сторонником идеи русско-японского союза, но без успеха. Хитрово был близок к Алексею Толстому, писал много стихотворений, которые публиковались в различных периодических изданиях России. Сборник его стихотворений выдержал 2 издания (Санкт-Петербург, 1892 и 1896).


Ястребов Иван Степанович

Ястребов Иван Степанович (1839 – 1894) – русский дипломат, публицист. Служил на дипломатическом поприще в Константинополе, Призрене, Скадаре, Салониках, Скутари. С 1870 по 1886 год, почти шестнадцать лет, Иван Ястребов был русским консулом в Сербии. Был защитником сербского народа, не раз с оружием в руках спасал от смерти и кровавой расправы сербские семьи, защищал православные святыни от осквернений и поругания. О его бесстрашии, мужестве, подвигах сербы сложили легенды, написали песни. В те годы даже в самом отдаленном уголке Сербии, в горной деревушке матери укладывали детей под колыбельную песню, в которой говорилось о смелом и отважном русском консуле, а старики рассказывали молодежи о невероятной физической силе Ивана Ястребова. Его корреспонденции, статьи и очерки с Балканского полуострова публиковались в "Православном обозрении", "Известиях сербско-славянского благотворительного общества", "Гласнике Сербского ученого дружества". Ястребов глубоко интересовался бытом тех народностей, среди которых жил и действовал. Эту задачу в значительной степени ему облегчало основательное знание турецкого, греческого, сербского и болгарского языков. Плодом этого изучения был его капитальный труд по славянской этнографии и литературе "Обычаи и песни турецких сербов в Призрене, Ипеке, Мораве и Дабре" (СПб., 1886 г.), вышедший спустя три года вторым, значительно дополненным изданием (СПб., 1889 г.). Служба его на дипломатическом поприще была отмечена орденами св. Станислава 2-й ст., св. Анны 2-й ст. и св. Владимира 3-й и 4-й ст.; кроме того, он имел иностранные ордена и большую золотую медаль "за труды по этнографии и статистике". Иван Ястребов умер в Салониках 8 января 1894 года.

Ястребов, Иван Степанович - «Русский биографический словарь» А. А. Половцова 1896 г. - по материалам сайта www.rulex.ru

«Русский консул - в сербской песне» - www.srpska.ru